KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO VÀ ĐÀO TẠO_DIEU CHINH 30.5.2018