Danh sách cá nhân được cấp CCHN hoạt động xây dựng đợt 7 năm 2018.