Điều lệ Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) (kèm Quyết định số 334/QĐ-BNV ngày 06/5/2015 về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)

Click vào đây để tải về xem