Sau khi nhận được Dự thảo (lần 1) Thông tư Hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam đã tổ chức thảo luận và có văn bản góp ý gửi Bộ Xây dựng.

Đến nay, Bộ Xây dựng tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi (trên mạng) Dự thảo lần 2 Thông tư này, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam xin thông báo tới các Hội viên Hiệp hội cùng các chuyên gia quan tâm đóng góp ý kiến cho dự thảo.

Ý kiến góp ý cho dự thảo để nghị các Hội viên và cá nhân gửi trực tiếp cho Bộ Xây dựng (gửi một bản sao cho Văn phòng Hiệp hội) hoặc gửi về Văn phòng Hiệp hội trước ngày 20 tháng 3 năm 2016 để Hiệp hội tổng hợp ý kiến gửi Bộ Xây dựng.

Rất mong các Hội viên quan tâm nghiên cứu gửi ý kiến góp ý cho Dự thảo.

Du thao TT huong dan thi tuyen TKKT_Dự thảo lần 2 – 16.02.16