Trong quá trình Bộ Xây dựng soạn thảo Thông tư quy định Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng, Hiệp hội đã tổ chức thảo luận và có văn bản góp ý gửi Bộ Xây dựng.

Để hoàn thiện Dự thảo Thông tư, Bộ Xây dựng tiếp tục lấy ý kiến góp ý về Dự thảo, trong đó trọng tâm là Phụ lục 1 Dự thảo Thông tư quy định Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng.

Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam xin thông báo tới các Hội viên Hiệp hội cùng các chuyên gia quan tâm đóng góp ý kiến cho dự thảo.

Ý kiến góp ý cho dự thảo đề nghị các Hội viên và cá nhân gửi trực tiếp cho Bộ Xây dựng (gửi một bản sao cho Văn phòng Hiệp hội) hoặc gửi về Văn phòng Hiệp hội trước ngày 22 tháng 3 năm 2016 để Hiệp hội tổng hợp ý kiến gửi Bộ Xây dựng.

Rất mong các Hội viên quan tâm nghiên cứu gửi ý kiến góp ý cho Dự thảo.

Dự thảo TT Quy định giải thưởng về chất lượng CTXD_DT 08.3.2016
Phụ lục I, II, III, IV, V, VI, VII Dự thảo TT_DT 08.3.2016