Hướng dẫn (Bổ sung) về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III cho các nhân trong phạm vi Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam (Công văn số 44.2020.CV-VECAS ngày 07.5.2020)

Mẫu 01A

Mẫu 04

Mẫu 05