Kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn năm 2020 (Điều chỉnh)