Hiệp hội Tư vẫn Xây dựng Việt Nam hợp tác cùng các công ty luật YKVN (Singapore) và HKA (Singapore) tổ chức hội thảo “QUẢN LÝ KHIẾU NẠI TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG”.

Hội thảo, với diễn giả là các luật sư, trọng tài viên và chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng của Anh và Việt Nam, sẽ trao đổi về những rủi ro trong dự án,
xác định những nguyên nhân khác nhau có thể gây ra khiếu nại trong hợp đồng xây dựng cũng như cách giải quyết khiếu nại. Hội thảo đề cập đến quản lý hợp đồng xây dựng; những quy tắc cơ bản về khiếu nại và quản lý khiếu nại; các vấn đề từ khiếu nại đến tranh chấp và giải quyết tranh chấp.

Thông tin chi tiết xin xem tài liệu đính kèm.

CLAIM MANAGEMENT IN CONSTRUCTION

CV Do Khoi Nguyen

HKA CV – Lee Baker

HKA CV – Peter Atkinson

MCV Ben Highfield