Ngày 16 – 17/10/2018, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam có ra thông báo về việc đấu giá thanh lý tài sản xe ô tô Mitsubishi Lancer. Ngày 18/10/2017, Hội đồng đấu giá thanh lý tài sản Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam đã thực hiện phiên mở đấu giá theo kế hoạch; tuy nhiên sau khi tiếp nhận các thông tin góp ý, Hội đồng đấu giá thanh lý tài sản Hiệp hội Tư vấn Xây Việt Nam đã thống nhất ngừng phiên đấu giá. Toàn bộ hồ sơ đăng ký mua tài sản của những người tham gia đấu giá chưa mở niêm phong đã trả lại trực tiếp cho từng người. Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam thông báo huỷ cuộc đấu giá thanh lý tài sản xe ô tô Mitsubishi Lancer này.