Thông báo mời tham dự Khóa tập huấn về Hợp đồng dịch vụ mẫu giữa Khách hàng (Chủ đầu tư) và Nhà tư vấn (Quyển sách Trắng 2017)

Đăng ký tham dự Khóa tập huấn về Hợp đồng dịch vụ mẫu giữa Khách hàng (Chủ đầu tư) và Nhà tư vấn (Quyển sách Trắng 2017)

Thông tin khóa học đã được đăng tải trên trang web www.fidic.org:

http://fidic.org/events/fidic-vecas-module-0-course-white-book-ha-noi-city-19-20-september-2017

http://fidic.org/events/fidic-vecas-module-0-course-white-book-ho-chi-minh-city-22-23-september-2017