Thông báo khoá ĐKHĐ FIDIC cho DA EPC-Chìa khoá trao tay

Đăng ký tham dự khoá tập huấn về ĐKHĐ FIDIC cho dự án EPC-Chìa khoá trao tay