1. Thông báo Mời dự Hội thảo BIM trong Tư vấn xây dựng _ ngày 11.10.2019
  2. Chương trình Hội thảo BIM trong Tư vấn xây dựng
  3. Đăng ký tham dự Hội thảo BIM trong tư vấn xây dựng