1. Thư mời tham dự Khóa BDNV Hợp đồng Tư vấn trong Hoạt động Xây dựng 20.7.2019
  2. Chương trình BDNV Hợp đồng Tư vấn trong Hoạt động Xây dựng
  3. Mẫu đăng ký Khóa BDNV Hợp đồng Tư vấn trong Hoạt động Xây dựng 20.7.2019