Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4.

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 5

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 6

Quyết định 28/2017/QĐ-VECAS ngày 12/10/2017 về việc công bố mức giá cấp CCHN HĐXD hạng II, hạng III cho cá nhân là Hội viên, thành viên của đơn vị Hội viên Hiệp hội

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 7

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 8

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2018

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2 năm 2018.

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 3 năm 2018.

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 năm 2018.

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 5 năm 2018

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 6 năm 2018

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 7 năm 2018

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2019

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2 năm 2019

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 3 năm 2019

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 năm 2019

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 5 năm 2019

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 6 năm 2019

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 7 năm 2019

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 7a năm 2019

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 8 năm 2019

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 9 năm 2019