Nhân dịp kỷ niệm 24 năm ngày thành lập Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam (13 tháng 12), Hội nghị Ban Thường vụ Hiệp hội cuối năm 2019 được tổ chức tại trụ sở Viện Thiết kế Bộ Quốc phòng. Hội nghị đã thảo luận, phân tích đánh giá các hoạt động của Hiệp hội trong năm 2019 và cho ý kiến về kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hiệp hội.

Báo cáo của Thường trực Hiệp hội do Tổng Thư ký Hoàng Ứng Huyền trình bày đã tổng hợp và phân tich những hoạt động trọng tâm về các lĩnh vực: xây dựng và phát triển Hội viên mới; góp ý xây dựng chính sách pháp luật; tập huấn mẫu hợp đồng FIDIC, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ; sát hạch và xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân; thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ; tổ chức biên dịch và xuất bản mẫu hợp đồng FIDIC 2017 song ngữ Việt-Anh; tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học và hợp tác quốc tế.

Năm 2020, hoạt động của Hiệp hội tập trung cho việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VI, dự kiến trong tháng 8; thực hiện nhiệm vụ là chủ tịch Hiệp hội Kỹ sư tư vấn ASEAN (FACE) nhiệm kỳ 2019 – 2021; chủ động góp ý xây dựng chính sách pháp luật liên quan; xét cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân thuộc Hiệp hội; tập huấn mẫu hợp đồng FIDIC; thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ.

Hội nghị Ban Thường vụ đã nhất trí thông qua các báo cáo hoạt động, kế hoạch năm 2020, kết nạp 03 Hội viên mới, tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành trong tháng 3 năm 2020, thông qua danh sách Ban chuẩn bị Đại hội VI của Hiệp hội.