Hội thảo Người sử dụng Hợp đồng FIDIC khu vực Châu Á Thái Bình Dương năm 2017