Chiều ngày 24 tháng 12 năm 2019, Hiêp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam đã tổ chức Hội thảo nhiệm vụ Khoa học Công nghệ “Nghiên cứu phân tích các chính sách, quy định về quản lý năng lực hành nghề hoạt động xây dựng đối với doanh nghiệp tư vấn xây dựng của Australia, một số nước ASEAN và đề xuất một số chính sách tại Việt Nam.” Đây là nhiệm vụ Khoa học Công nghệ cấp Bộ do Bộ Xây dựng giao Hiệp hội thực hiện trong năm 2019 – 2020.

Các thành viên nhóm nghiên cứu của Hiệp hội đã tổng hợp, phân tích các quy định về quản lý năng lực hành nghề hoạt động xây dựng đối với doanh nghiệp tư vấn xây dựng của Việt Nam qua nhiều năm và trình bày tổng quan quy định của các nước Australia, Nhật bản , Malaysia, Thailand…

Các chuyên gia tham dự hội thảo đã thảo luận, phân tích những nội dung quy định hiện nay theo Luật Xây dưng, Luật Đấu thầu, các văn bản hướng dẫn dưới luật còn bất cập, thiếu tính bền vững. Hội thảo đã đánh giá cao các báo cáo trình bày song cần làm rõ thêm các nội dung của các nước về xếp hạng năng lực doanh nghiệp, quy định về lãnh đạo, về trách nhiệm của doanh nghiệp tư vấn đối với các sản phẩm tư vấn do mình thực hiện…

Trong những năm qua, Hiệp hội được Bộ Xây dựng tin tưởng giao một số nhiệm vụ Khoa học Công nghệ cấp Bộ, qua đó đã có điều kiện nghiên cứu các quy định của các nước về quản lý hành nghề hoạt động xây dựng, hợp đồng xây dựng… đóng góp xây dựng chính sách pháp luật liên quan tại Việt Nam.