Công văn 1236_Cục Quản lý đấu thầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông báo về việc tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu năm 2018