Đại hội Đại biểu Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam nhiệm kì V (2015 – 2020) được tổ chức trọng thể vào ngày 07 tháng 8 năm 2015 tại Hà Nội.

Đại hội vinh dự được Đồng chí Trịnh Đình Dũng – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã thành công tốt đẹp và nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội.

Website Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết này.

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HIỆP HỘI TƯ VẤN XÂY DỰNG VN

NHIỆM KÌ V (2015 – 2020)

 

Đại hội Đại biểu Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam nhiệm kì V (2015 – 2020) được tổ chức trọng thể vào ngày 07 tháng 8 năm 2015 tại Hà Nội.

Tham dự Đại hội có 75 Đại biểu chính thức trên tổng số 126 Đại biểu chính thức được triệu tập, đạt tỉ lệ 59,5%.

Đại hội vinh dự được Đồng chí Trịnh Đình Dũng – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã thành công tốt đẹp và nhất trí thông qua Nghị quyết:

QUYẾT NGHỊ

  1. Thông qua nội dung Báo cáo tổng kết hoạt động của Hiệp hội do Ban Chấp hành Hiệp hội nhiệm kì IV (2010-2015) trình tại Đại hội.

Đại hội thống nhất nội dung đánh giá kết quả hoạt động của Hiệp hội nêu trong Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kì IV thông qua 5 chương trình hoạt động của Hiệp hội.

  1. Thông qua Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Hiệp hội và Ban Thường vụ Hiệp hội nhiệm kì IV.
  2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm tra về kết quả các mặt hoạt động của Ban Chấp hành Hiệp hội nhiệm kì IV.
  3. Thông qua Báo cáo thu, chi Tài chính nhiệm kì IV (2010-2015) của Ban Chấp hành Hiệp hội. Thông qua phương án mức niên phí Hội viên, giữ nguyên các mức niên phí như đang áp dụng, bổ sung mức niên phí 2.000.000 đ/năm.
  4.  Thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kì V (2015-2020) của Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam như sau:

Nâng cao chất lượng hoạt động của Hiệp hội thông qua kiện toàn tổ chức Hiệp hội, Văn phòng Hiệp hội và tổ chức lại các Ban chuyên môn, xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ, Quy chế hoạt động Văn phòng Hiệp hội, Quy chế quản lí tài chính, tài sản của Hiệp hội và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm tra Hiệp hội. Hoàn thiện hồ sơ pháp lí và công tác tổ chức để đưa Viện Đào tạo và Tư vấn xây dựng VECAS vào hoạt động.

Thực hiện năm Chương trình hoạt động trong nhiệm kì 2015-2020:

– Chương trình phát triển Hội viên và tổ chức các Chi hội Tư vấn Xây dựng.

– Chương trình đào tạo nghiệp vụ.

– Chương trình tham gia xây dựng cơ chế, chính sách của Nhà nước, tham gia với các cơ quan quản lý Nhà nước nghiên cứu sửa đổi bổ sung các định mức chi phí Tư vấn và quản lí dự án và phương pháp xác định chi phí tư vấn Xây dựng.

– Chương trình nâng cao năng lực tư vấn, triển khai các công tác để Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam đủ điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động tư vấn xây dựng cho Hội viên theo Qui định của pháp luật.

– Chương trình hoạt động đối ngoại, tăng cường quan hệ hợp tác giữa Hiệp hội với các cơ quan quản lí Nhà nước, các tổ chức và doanh nghiệp ngoài Hiệp hội và đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Thực hiện hội nhập khu vực ASEAN, xây dựng lộ trình hội nhập phù hợp và các chương trình phối hợp hoạt động với các Hiệp hội tư vấn kỹ thuật các nước trong khu vực, tiến tới hội nhập Cộng đồng tư vấn kỹ thuật ASEANnhằm bảo vệ quyền lợi của các Tổ chức tư vấn trong khu vực.

  1. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Hiệp hội nhiệm kì V (2015-2020) với 71 Ủy viên và Ban Kiểm tra Hiệp hội với 3 Ủy viên.

Đại hội đại biểu Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam nhiệm kì V thống nhất yêu cầu:

  1. Ban Chấp hành Hiệp hội nhiệm kì V ( 2015-2020) tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng đối với Hiệp hội về tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xác định vai trò của Hiệp hội trong xây dựng cơ chế, tham gia vào nghiên cứu thay đổi thể chế quản lí đầu tư xây dựng để xây dựng các chương trình hoạt động của Hiệp hội.
  2. Ban Chấp hành Hiệp hội xây dựng chương trình hoạt động nhiệm kì V và kế hoạch hàng năm để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Toàn thể Hội viên của Hiệp hội tiếp tục phát huy truyền thống của Hiệp hội, đoàn kết khắc phục khó khăn, chủ động sáng tạo, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu Hiệp hội nhiệm kì V đã đề ra.

Nghị quyết này đã được Đại hội đại biểu Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam nhiệm kì V (2015-2020) nhất trí thông qua.