Ngày 5 tháng 12 năm 2019, Hội đồng nghiệm thu Hiệp hội đã tổ chức đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ Khoa học Công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu phân tích quy định về quản lý hành nghề hoạt động xây dựng đối với cá nhân của một số nước ASEAN, trọng tâm quy định về phát triển nghề nghiệp liên tục, cơ quan quản lý cấp chứng chỉ hành nghề. Đề xuất các quy định tại Việt Nam” do ông Hoàng Ứng Huyền, Tổng Thư ký làm Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng đánh giá đây là nhiệm vụ Khoa học Công nghệ rất thiết thực, kịp thời và hữu ích đối với công tác góp ý, xây dựng chính sách pháp luật ngành xây dựng. Nhóm nghiên cứu của Hiệp hội đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và có nhiều phân tích đánh giá, đề xuất về công tác quản lý hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân và các quy định cần thiết về phát triển nghề nghiệp liên tục.