Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ “Nghiên cứu phân tích quy định về quản lý hành nghề hoạt động xây dựng đối với cá nhân của một số nước ASEAN, trọng tâ quy định về phát triển nghề nghiệp liên tục, cơ quan quản lý cấp chứng chỉ hành nghề. Đề xuất các quy định tại Việt Nam” do Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam thực hiện đã được Hội đồng Khoa học Công nghệ – Bộ Xây dựng tổ chức nghiệm thu ngày 08 tháng 01 năm 2020.

Nhận xét về nhiệm vụ, các thành viên Hội đồng và ủy viên phản biện đánh giá kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ đã phản ánh được tình hình trong nước về sự phát triển liên tục và đồng bộ của công tác đào tạo nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, các quy định pháp luật liên quan đến việc đánh giá năng lực và kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân cũng như công tác quản lý cấp Chứng chỉ hành nghề tại Việt Nam qua các giai đoạn.  Các kết quả nghiên cứu đều có phân tích, đánh giá đưa ra những điểm chung, những khác biệt của các nước trong khu vực ASEAN để làm cơ sở tham khảo và đề xuất quy định cho Việt Nam, phù hợp với quy định chung trong khu vực. Qua đó, nhóm nghiên cứu thực hiện nhiệm vụ đã đưa ra một số đề xuất kiến nghị với Bộ Xây dựng và các cơ quan có thẩm quyền về việc tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi bổ sung, hoàn thiện các quy định về quản lý hành nghề và phát triển nghề nghiệp liên tục nhằm nâng cao và duy trì năng lực của các cá nhân trong hoạt động xây dựng, thực hiện Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ kỹ thuật trong ASEAN.

Hội đồng cũng đóng góp một số ý kiến cần phải hoàn thiện tránh trùng lắp, bổ sung một số nội dung, cần làm rõ tính đồng bộ về các quy định về phát triển nghề nghiệp liên tục trong Luật Kiến trúc có hiệu lực thi hành từ tháng 7/2020.

Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, TS. Hoàng Quang Nhu phát biểu đánh giá kết quả nhiệm vụ và những đề xuất của nhóm nghiên cứu sẽ là cơ sở cho cơ quan quản lý nhà nước tham khảo trong quá trình soạn thảo ban hành các chính sách tiếp cận với khu vực, đồng thời nâng cao năng lực quản lý hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân trong nước và cá nhân người nước ngoài hành nghề hoạt động xây dựng tại Việt Nam và đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Hội đồng để hoàn thiện nhiệm vụ.

Nhiệm vụ KHCN mã số RD108-18 đã được Hội đồng nghiệm thu nhất trí thông qua, đạt loại Khá.