Kính gửi: Các đơn vị Hội viên Hiệp hội

Ngày 11/7/2017 Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam nhận được công văn số 1520/BXD-PC ngày 04.7.2017 của Bộ Xây dựng về việc rà soát quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Hiệp hội xin gửi tới các đơn vị Hội viên Hiệp hội Mẫu Phiếu điều tra, khảo sát tình hình thực hiện các quy định về điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ngành xây dựng. Hiệp hội đề nghị các đơn vị Hội viên hoàn thành Phiếu điều tra và gửi lại cho Hiệp hội trước ngày 20/7/2017 để tổng hợp gửi Bộ Xây dựng.