Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam thông báo chạy thử nghiệm website mới tại địa chỉ: vecas.liva.com.vn