Thông báo Đại hội Đại biểu Hiệp hội lần thứ IV & Hội thảo BIM và giải pháp công nghệ mới

Chương trình Đại hội Đại biểu lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025

Chương trình Hội thảo BIM

XÁC NHẬN THAM DỰ