Thông báo khoá tập huấn mẫu HĐ FIDIC_Sách Đỏ 1999 & Hồng 2010

Đăng ký tham dự khoá tập huấn mẫu Hợp đồng FIDIC_12.2016