Thông báo lớp tập huấn hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thầu_T6.2017

Mẫu đăng ký tập huấn Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu, thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC)