Công văn 154_CV-VECAS ngày 15.10.2018 Thông báo Tổ chức Giải thưởng Chất lượng Thiết kế CTXD năm 2018

Quy định Giải thưởng 2018 (Ban hành kèm theo QĐ 77_QĐ-VECAS ngày 15.10.2018)