Công văn 28_2020_CV-VECAS ngày 17.3.2020 Thông báo Tổ chức Giải thưởng Chất lượng Thiết kế CTXD năm 2020

Quy định về Giải thưởng Chất lượng thiết kế CTXD năm 2020 (Ban hành kèm theo QĐ 08_QĐ-VECAS ngày 17.3.2020