Thông báo về Hội nghị Ban Thường vụ (mở rộng) và Hội thảo Nhiệm vụ Khoa học Cồng nghệ RD108-18 do Hiệp hội thực hiện ngày 23 tháng 8 năm 2019

Chương trình Hội nghị BTV (mở rộng), Hội thảo, tham quan ngày 23-24 tháng 8 năm 2019