THÔNG BÁO HỘI THẢO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Vai trò của Kỹ sư Tư vấn

Đơn vị tổ chức: Hiệp hội Kỹ sư Tư vấn Châu Á – Thái Bình Dương

Ngày 14 tháng 12 năm 2017

Một nhận thức chung là tất cả các cơ sơ hạ tầng phải đáp ứng các yêu cầu về Đánh giá Tác động Môi trường; đó là sự tổng hoà của các yếu tố trách nhiệm, các vấn đề có liên quan, cung cấp thông tin và xem xét các yếu tố xã hội – môi trường trong suốt vòng đời của dự án.

Uỷ ban Xây dựng Năng lực của ASPAC đã tiến hành một cuộc khảo sát tìm kiếm các yếu tố Đánh giá Tác động Môi trường và thu thập câu hỏi từ 10 hiệp hội thành viên trong 21 quốc gia thành viênh vào tháng 9 năm 2016. Cuộc khảo sát đã cho thấy thực tế là,  tại rất nhiều quốc gia thuộc Hiệp hội Kỹ sư Tư vấn Châu Á – Thái Bình Dương, đang thiếu một khung cơ cấu tổ chức phù hợp, các nhà tư vấn chịu trách nhiệm về Đánh giá Tác động Môi trường phải đối mặt với những bất cập giữa chính sách của Nhà nước và việc áp dụng thực tế, thiếu nguồn nhân lực cũng như tài chính. Dự trên kết quả khảo sát, Ban chấp hành Hiệp hội Kỹ sư Tư vấn Châu Á – Thái Bình Dương quyết định tổ chức hội thảo về Đánh giá Tác động Môi trường tại Jakarta và Hà Nội để chia sẻ những nhận thức chung và tìm kiếm các giải pháp.

Diễn giả là các chuyên gia từ JICA, Indonesia, Việt Nam và Nhật Bản sẽ trình bày thực tiễn, những thách thức và viễn cảnh về Đánh giá Tác động Môi trường nhắm  đem lại những hiểu biế sâu hơn về Đánh giá Tác động Môi trường . Là một công cụ thực tế, những Chỉ dẫn của JICA về Đánh giá Tác động Môi trường sẽ được giới thiệu và các tình huống cũng sẽ được trình bày để chứng minh hiệu quả của nó. Những Chỉ dẫn này được sử dụng cho các dự được hỗ trợ hay từ các khoản vay ODA, nhưng đơn vị tham gia quan tâm tới các dự án ODA có thể xúc tiến những cơ hội của mình.

Mục tiêu của hội thảo là chia sẻ những thông lệ chung trong Đánh giá Tác động Môi trường và cũng để giới thiệu một chương trình có thể hỗ trợ và khuyến khích các nhà chuyên môn thuộc các cơ quan nhà nước và các công ty tư vấn thuộc lĩnh vực Đánh giá Tác động Môi trường.

Thời gian: 12:30 –  17:30 Thứ 5 ngày 14 tháng 12 năm 2017

Địa điểm: Press Club

12 Lý Đạo Thành, Góc 59A Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: +84 24 3934 0888                  Fax: +84 24 3934 0899

Miễn phí đăng ký tham dự thảo

Chương trình chi tiết hội thảo và phiếu đăng ký: đề nghị xem trang sau

ASPAC EIA_Announcement_revised 21.11.17_VN