Thư mời tham dự tập huấn Hợp đồng FIDIC Quyển sách Bạc 2017

Chương trình tập huấn Quyển sách Bạc 2017 ngày 19 -20 thang 8 -2022

Mẫu-đăng-ký-tham-dự-khóa-tập-huấn-1