THƯ MỜI THAM DỰ KHÓA TẬP HUẤN VỀ ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG FIDIC:

THIẾT BỊ VÀ THIẾT KẾ – XÂY DỰNG

(QUYỂN SÁCH VÀNG XUẤT BẢN NĂM 1999 VÀ 2017)

Tại Hà Nội, ngày 15 – 16 tháng 5 năm 2018

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 – 19 tháng 5 năm 2018

TBao tap huan Hop Dong FIDIC Sach Vang May 2018.