Thông báo mời tập huấn về Nghị định sô 15.2021.NĐ-CP và Nghị định số 06.2021.NĐ-CP tại Hà Nội ngày 02.4.2021

Mẫu đăng ký tập huấn ngày 02.4.2021