1. Quyết định số 1089/BXD-TCLĐ ngày 13 tháng 12 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc cho phép Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam thành lập và hoạt động.

Click vào đây để tải về xem

2. Quyết định số 78/QĐ-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công nhận Tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Click vào đây để tải về xem

3. Quyết định số 1140/QĐ-BXD ngày 02/11/2017 về việc công nhận Tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Click vào đây để tải về xem

4. Quyết định 495/QĐ-BXD ngày 05/5/2021 về việc công nhận Tổ chức xã hội – nghề nghiệp về hành nghề kiến trúc đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Quyết định 495-QĐ-BXD

5. Điều lệ Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) (kèm Quyết định số 1000/QĐ-BNV ngày 07/12/2022 về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

QĐ1000-BNV_PD dieu le sua doi bo sung HHTVXDVN

6. Quyết định công nhận Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

BXD_52-QD-BXD_31012023_signed