Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 3

10.BXD_970-QD-BXD_21092017.signed

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4.

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 5

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 6

Quyết định 28/2017/QĐ-VECAS ngày 12/10/2017 về việc công bố mức giá cấp CCHN HĐXD hạng II, hạng III cho cá nhân là Hội viên, thành viên của đơn vị Hội viên Hiệp hội

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 7

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 8

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2018

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2 năm 2018.

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 3 năm 2018.

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 năm 2018.

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 5 năm 2018

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 6 năm 2018

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 7 năm 2018

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2019

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2 năm 2019

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 3 năm 2019

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 năm 2019

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 5 năm 2019

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 6 năm 2019

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 7 năm 2019

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 7a năm 2019

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 8 năm 2019

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 9 năm 2019

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 10 năm 2019

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 11 năm 2019

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 12 năm 2019

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 12a năm 2019

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2020

Kế hoạch sát hạch CCHN hoạt động xây dựng 2020

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2 năm 2020

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 3 năm 2020

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 năm 2020

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 5 năm 2020

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 6 năm 2020

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 6a năm 2020

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 7 năm 2020

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 8 năm 2020

Hướng dẫn (Bổ sung) về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III cho các nhân trong phạm vi Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam (Công văn số 44.2020.CV-VECAS ngày 07.5.2020)

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 9 năm 2020

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 10 năm 2020

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 10a năm 2020

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 11 năm 2020

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 12 năm 2020

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 13 năm 2020

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 14 năm 2020

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 15 năm 2020

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 16 năm 2020

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 17 năm 2020

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 01 năm 2021

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 02 năm 2021

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 03 năm 2021

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 04 năm 2021

Hướng dẫn về việc cấp CCHN HĐXD hạng II và III cho cá nhân thuộc Hiệp hội tư vấn xây dựng Việt Nam

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 05 năm 2021

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 06 năm 2021

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 07 năm 2021

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 08 năm 2021

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 09 năm 2021

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 10 năm 2021

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 11 năm 2021

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 11a năm 2021

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 01 năm 2022

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 02 năm 2022

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 03 năm 2022

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 04 năm 2022

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 05 năm 2022

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 06 năm 2022

QĐ Điều chỉnh mức thu cấp CCHN hạng 2-3

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 07 năm 2022

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 8 năm 2022

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 09 năm 2022

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 10 năm 2022

Danh sách cá nhân đủ điều kiện sát hạch ngay 01-10-2022 tai Ha Noi

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 11 năm 2022

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 12 năm 2022

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 13 năm 2022

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 14 năm 2022

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 15 năm 2022

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 01 năm 2023

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 02 năm 2023

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 03 năm 2023

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 04 năm 2023

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 05 năm 2023

Hướng dẫn tạm thời về cấp CCNL hoạt động xây dựng tại Hiệp hội

Danh sách cap chung chi nang luc đợt 01-2023

Danh sách cap chung chi nang luc đợt 02-2023

Danh sách cap chung chi nang luc đợt 03-2023

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 06 năm 2023

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 07 năm 2023

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 8 năm 2023

Danh sách cap chung chi nang luc đợt 4-2023

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 9 năm 2023

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 10 năm 2023

Danh sách cap chung chi nang luc đợt 5-2023

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 11 năm 2023

Danh sách cap chung chi nang luc đợt 6-2023

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 12 năm 2023

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 13 năm 2023

Danh sách cap chung chi nang luc đợt 7-2023

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 14 năm 2023

Danh sách cap chung chi nang luc đợt 8-2023

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 15 năm 2023

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 16 năm 2023

Danh sách cap chung chi nang luc đợt 9-2023

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 17 năm 2023

Danh sách cap chung chi nang luc đợt 10-2023

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 18 năm 2023

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 19 năm 2023

Danh sách cap chung chi nang luc đợt 11-2023

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 20 năm 2023

Danh sách cap chung chi nang luc đợt 12-2023

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 21 năm 2023

Danh sách cap chung chi nang luc đợt 13-2023

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 01 năm 2024

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 02 năm 2024

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 03 năm 2024

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 04 năm 2024

Danh sach cap chung chi nang luc đợt 01-2024

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 05 năm 2024

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 06 năm 2024

Danh sach cap chung chi nang luc đợt 02-2024

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 07 năm 2024

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 08 năm 2024

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 09 năm 2024

Danh sach cap chung chi nang luc đợt 03-2024

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 10 năm 2024

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 10a năm 2024

Danh sach cap chung chi nang luc đợt 05-2024

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 11 năm 2024

Danh sach cap chung chi nang luc đợt 06-2024

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 12 năm 2024

Danh sach cap chung chi nang luc đợt 07-2024

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 13 năm 2024

Danh sach cap chung chi nang luc đợt 08-2024