Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4.

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 5

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 6

Quyết định 28/2017/QĐ-VECAS ngày 12/10/2017 về việc công bố mức giá cấp CCHN HĐXD hạng II, hạng III cho cá nhân là Hội viên, thành viên của đơn vị Hội viên Hiệp hội

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 7

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 8

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2018

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2 năm 2018.

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 3 năm 2018.

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 năm 2018.

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 5 năm 2018

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 6 năm 2018

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 7 năm 2018

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2019

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2 năm 2019

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 3 năm 2019

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 năm 2019

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 5 năm 2019

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 6 năm 2019

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 7 năm 2019

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 7a năm 2019

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 8 năm 2019

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 9 năm 2019

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 10 năm 2019

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 11 năm 2019

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 12 năm 2019

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 12a năm 2019

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2020

Kế hoạch sát hạch CCHN hoạt động xây dựng 2020

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2 năm 2020

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 3 năm 2020

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 năm 2020

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 5 năm 2020

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 6 năm 2020

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 6a năm 2020

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 7 năm 2020

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 8 năm 2020

Hướng dẫn (Bổ sung) về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III cho các nhân trong phạm vi Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam (Công văn số 44.2020.CV-VECAS ngày 07.5.2020)

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 9 năm 2020

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 10 năm 2020

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 10a năm 2020

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 11 năm 2020

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 12 năm 2020

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 13 năm 2020

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 14 năm 2020

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 15 năm 2020

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 16 năm 2020

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 17 năm 2020

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 01 năm 2021

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 02 năm 2021

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 03 năm 2021

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 04 năm 2021

Hướng dẫn về việc cấp CCHN HĐXD hạng II và III cho cá nhân thuộc Hiệp hội tư vấn xây dựng Việt Nam

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 05 năm 2021

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 06 năm 2021

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 07 năm 2021

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 08 năm 2021

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 09 năm 2021

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 10 năm 2021