Ấn phẩm
Điều kiện Hợp đồng Xây dựng 2017 (Quyển sách Đỏ 2017 Ấn bản song ngữ Tiếng Việt – Tiếng Anh)
19/05/2020

 

Điều kiện Hợp đồng cho Dự án EPC/Chìa khóa trao tay 2017 (Quyển sách Bạc 2017 Ấn bản song ngữ Tiếng Việt – Tiếng Anh)
04/11/2019

 

Điều kiện hợp đồng Thiết bị Công trình và Thiết kế Xây dựng 2017 (Quyển sách Vàng 2017 Ấn bản song ngữ Tiếng Việt – Tiếng Anh)
23/05/2019

 

Điều kiện hợp đồng Thiết bị Công trình và Thiết kế Xây dựng 1999 (Quyển sách Vàng)
26/06/2018
Thỏa thuận (Hợp đồng) Dịch vụ mẫu giữa Khách hàng và Nhà tư vấn 2017
11/10/2017

 

Thỏa thuận (Hợp đồng) Tư vấn phụ 2017
11/10/2017

 

Mẫu thỏa thuận liên danh (Tổ hợp) giữa các Nhà tư vấn
11/10/2017

 

Điều kiện hợp đồng xây dựng 1999 – Phiên bản Tiếng Việt sửa đổi bổ sung năm 2016 (Quyển sách Đỏ)
07/01/2017
Điều kiện hợp đồng xây dựng Phiên bản hài hoà Ngân hàng phát triển đa phương 2010 – Phiên bản Tiếng Việt (Quyển sách Hồng)
07/01/2017

 

Điều kiện hợp đồng cho Dự án EPC/Chìa khoá trao tay 1999 – Phiên bản Tiếng Việt sửa đổi bổ sung năm 2016 (Quyển sách Bạc)
06/09/2016

 

Hợp đồng dịch vụ mẫu giữa Khách hàng và Nhà tư vấn – Sửa đổi lần thứ tư 2006 (Quyển sách Trắng)
23/02/2016