1. Ban Hội viên

Trưởng ban: Ông Hoàng Ứng Huyền – Phó Chủ tịch Hiệp hội.

2. Ban Chính sách nghiệp vụ

Trưởng ban: Ông Nguyễn Dư Tiến – Tiến sĩ kết cấu – Phó Chủ tịch Hiệp hội

3. Ban Đối ngoại

Trưởng ban: Ông Cao Minh Khang – Tiến sĩ xây dựng – Phó Chủ tịch Hiệp hội.