1.      Tên: Trung tâm Phát triển tư vấn và Đào tạo

Tên tiếng  Anh: Consultancy Development and Training Center

Tên Viết tắt: CDTC

2.     Quyết định thành lập: 225QĐ/TC-HH ngày 22 tháng 12 năm 2004.

3.     Giám đốc Trung tâm: KS. Nguyễn Minh Hoàng