Hồ sơ gia nhập Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam gồm

Đơn gia nhập Hiệp hội TVXD Việt Nam (theo mẫu).

Bản giới thiệu quá trình thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức.