Hồ sơ gia nhập Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam gồm

Đơn-gia-nhập-Hiệp-hội-TVXD-Việt-Nam-theo-mẫu.

Bản giới thiệu quá trình thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức.