DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO HIỆP HỘI TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ VI (2020-2025) 

 

1. THƯỜNG TRỰC HIỆP HỘI TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ VI (2020 – 2025)

2. BAN THƯỜNG VỤ HIỆP HỘI TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ VI (2020 – 2025)

3.2023-BAN-CHẤP-HÀNH-HIỆP-HỘI-TƯ-VẤN-XÂY-DỰNG-VIỆT-NAM-NHIỆM-KỲ-VI-2020-2025

4. BAN KIỂM TRA HIỆP HỘI TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ VI (2020 – 2025)