DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO HIỆP HỘI TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ VI (2020-2025) 

 

1. THƯỜNG TRỰC HIỆP HỘI TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ VI (2020 – 2025)

2. BAN THƯỜNG VỤ HIỆP HỘI TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ VI (2020 – 2025)

3. BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ VI (2020-2025)

4. BAN KIỂM TRA HIỆP HỘI TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ VI (2020 – 2025)