DANH SÁCH BAN LÃNH ĐO HIP HI TƯ VN XÂY DNG VIT NAM NHIM KỲ VI (2020-2025) 

(Nghị quyết 01/NQ-VECAS-ĐH VI ngày 16 tháng 10 năm 2020)

 1. THƯỜNG TRỰC HIỆP HỘI

STT HỌ TÊN CHỨC DANH

HIỆP HỘI

CHỨC DANH

TẠI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

  CHỦ TỊCH
  Bà Nguyễn Thị Duyên Chủ tịch Hiệp hội Cơ quan Hiệp hội
  CÁC PHÓ CHỦ TỊCH
1 Bà Phạm Thị Bích Phó Chủ tịch Hiệp hội Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Thiết kế Công nghiệp và Dân dụng
2 Ông Phạm Phú Bình Phó Chủ tịch Hiệp hội Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng Đà Nẵng
3 Ông Hoàng Đôn Dũng Phó Chủ tịch Hiệp hội Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kiểm định Xây dựng Sài Gòn – SCQC
4 Ông Từ Đức Hoà Phó Chủ tịch Hiệp hội Cơ quan Hiệp hội
5 Ông Hoàng Ứng Huyền Phó Chủ tịch,

Tổng Thư ký Hiệp hội

Cơ quan Hiệp hội
6 Ông Phạm Nguyên Hùng Phó Chủ tịch Hiệp hội Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1)
7 Ông Cao Minh Khang Phó Chủ tịch Hiệp hội Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Thiết kế Công trình xây dựng Hải Phòng, Phó Chủ tịch Hội Xây dựng Hải Phòng
8 Ông Nguyễn Ngọc Lâm Phó Chủ tịch Hiệp hội Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam – CTCP (HEC)
9 Ông Nguyễn Lập Sơn Phó Chủ tịch Hiệp hội Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Hà Nội (HADECON)
10 Ông Phạm Hữu Sơn Phó Chủ tịch Hiệp hội Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải – CTCP (TEDI)
11 Ông Nguyễn Dư Tiến Phó Chủ tịch Hiệp hội Cơ quan Hiệp hội
12 Ông Trần Đức Toàn Phó Chủ tịch Hiệp hội Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP

2. BAN THƯỜNG VỤ

STT HỌ TÊN CHỨC DANH

HIỆP HỘI

CHỨC DANH

TẠI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

Bà Nguyễn Thị Duyên Ủy viên Ban Chấp hành

Chủ tịch Hiệp hội

Cơ quan Hiệp hội
2

 

Ông Đặng Nguyên Ân

 

Ủy viên Ban Chấp hành

Ủy viên Thường vụ

Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng tổng hợp (NAGECCO)
3

 

 

Ông Bùi Văn Bảng

 

 

Ủy viên Ban Chấp hành

Ủy viên Thường vụ

 

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Quy hoạch Khảo sát Thiết kế Xây dựng Thái Bình

4

 

 

Bà Phạm Thị Bích

 

 

Ủy viên Ban Chấp hành

Phó Chủ tịch Hiệp hội

 

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Thiết kế Công nghiệp và Dân dụng (IDCo)

5

 

Ông Phạm Phú Bình

 

Ủy viên Ban Chấp hành

Phó Chủ tịch Hiệp hội

Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng Đà Nẵng

6

 

 

Ông Nguyễn Đăng Cấn

 

 

Ủy viên Ban Chấp hành

Ủy viên Thường vụ

 

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Kiến trúc, Kỹ thuật và Môi trường NDC

7

 

Ông Lưu Đức Cường

 

Ủy viên Ban Chấp hành

Ủy viên Thường vụ

 

Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia – Bộ Xây dựng

8

 

Ông Hoàng Đôn Dũng

 

Ủy viên Ban Chấp hành

Phó Chủ tịch Hiệp hội

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kiểm định Xây dựng Sài Gòn – SCQC

9

 

Ông Lê Mạnh Dũng

 

Ủy viên Ban Chấp hành

Ủy viên Thường vụ

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghệ An toàn Việt Nam (Vietsafe)

10

 

 

Ông Vũ Hoàng Dũng

 

 

Ủy viên Ban Chấp hành

Ủy viên Thường vụ

 

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Hà Nội

11

 

 

Ông Đặng Minh Hải

 

 

Ủy viên Ban Chấp hành

Ủy viên Thường vụ

 

Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải Phía Nam

12

 

Ông Nguyễn Thanh Hải

 

Ủy viên Ban Chấp hành

Ủy viên Thường vụ

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam VIWASE

13

 

Ông Từ Đức Hoà

 

Ủy viên Ban Chấp hành

Phó Chủ tịch Hiệp hội

Cơ quan Hiệp hội
14

 

Ông Phạm Nguyên Hùng

 

Ủy viên Ban Chấp hành

Phó Chủ tịch Hiệp hội

Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1)
15

 

 

Ông Hoàng Ứng Huyền

 

 

Ủy viên Ban Chấp hành

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội

Cơ quan Hiệp hội
16

 

 

 

Ông Cao Minh Khang

 

 

 

Ủy viên Ban Chấp hành

Phó Chủ tịch Hiệp hội

 

 

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Thiết kế Công trình xây dựng Hải Phòng, Phó Chủ tịch Hội Xây dựng Hải Phòng
17

 

 

Ông Nguyễn Tự Khánh

 

 

Ủy viên Ban Chấp hành

Ủy viên Thường vụ

 

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Kiến trúc và Xây dựng TP Hồ Chí Minh
18

 

 

 Ông Nguyễn Ngọc Lâm

 

 

 Ủy viên Ban Chấp hành

Phó Chủ tịch Hiệp hội

 

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam – CTCP (HEC)
19

 

 

Ông Hà Minh

 

 

Ủy viên Ban Chấp hành

Ủy viên Thường vụ

 

Tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn công nghệ thiết bị và Kiểm định xây dựng – CONINCO
20

 

 

Ông Trần Đức Minh

 

 

Ủy viên Ban Chấp hành

Ủy viên Thường vụ

 

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn và Xây dựng 307 (307 CONS)
21

 

 

 

Ông Bùi Duy Nghĩa

 

 

 

Ủy viên Thường vụ,

Trưởng Ban Kiểm tra

 

 

Trưởng Ban Kiểm tra Hiệp hội;

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát triển Công trình Du lịch

22

 

 

Ông Đỗ Quang

 

 

Ủy viên Ban Chấp hành

Ủy viên Thường vụ

 

Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Tư vấn Kiến trúc Xây dựng Thái Nguyên
23

 

 

Ông Nguyễn Lập Sơn

 

 

Ủy viên Ban Chấp hành

Phó Chủ tịch Hiệp hội

 

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Hà Nội (HADECON)
24

 

 

Ông Phạm Hữu Sơn

 

 

Ủy viên Ban Chấp hành

Phó Chủ tịch Hiệp hội

 

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải – CTCP (TEDI)
25

 

Ông Nguyễn Trường Sơn

 

Ủy viên Ban Chấp hành

Ủy viên Thường vụ

Viện trưởng Viện Thiết kế – Bộ Quốc phòng
26

 

Ông Nguyễn Trọng Thoáng Ủy viên Ban Chấp hành

Ủy viên Thường vụ

Tổng Giám đốc Công ty CP Khảo sát  và Xây dựng USCO
27

 

Ông Thái Tuấn Tài

 

Ủy viên Ban Chấp hành

Ủy viên Thường vụ

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (PECC3)
28

 

Ông Nguyễn Dư Tiến

 

Ủy viên Ban Chấp hành

Phó Chủ tịch Hiệp hội

Cơ quan Hiệp hội
29

 

 

Ông Đặng Xuân Thủy

 

 

Ủy viên Ban Chấp hành

Ủy viên Thường vụ

 

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Đường sắt (RCIC)
30

 

 

Ông Trần Đức Toàn

 

 

Ủy viên Ban Chấp hành

Phó Chủ tịch Hiệp hội

 

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP (VNCC)
31

 

 

Ông Trần Anh Tuấn

 

 

Ủy viên Ban Chấp hành

Ủy viên Thường vụ

 

Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Gia Lai
32

 

Ông Bùi Văn Vường

 

Ủy viên Ban Chấp hành

Ủy viên Thường vụ

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Xây dựng Trung Sơn
33

 

Ông Trần Ngọc Vinh

 

Ủy viên Ban Chấp hành

Ủy viên Thường vụ

Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Bến Tre

   

3. BAN CHẤP HÀNH

TT HỌ VÀ  TÊN CHỨC DANH

TẠI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1. Ông Đặng Nguyên Ân Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp – NAGECCO
2. Ông Lê Việt Anh Phó Giám đốc Công ty TNHH Khảo sát thiết kế Tư vấn Sài Gòn
3. Ông Trần Tuấn Anh Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn CDC
4. Ông Trần Huy Ánh Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC)
5. Ông Bùi Văn Bảng Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Quy hoạch Khảo sát Thiết kế Xây dựng Thái Bình
6. Ông Bùi Văn Bảo Tổng Giám đốc Công ty CP Kiểm định Xây dựng Sài Gòn 2 – SCQC2
7. Ông Lê Thanh Bảo Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Thiết kế giao thông Bình Định
8. Bà Phạm Thị Bích Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Thiết kế Công nghiệp và Dân dụng (IDCo)
9. Ông Phạm Phú Bình Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện
10. Ông Phạm Phú Bình Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng Đà Nẵng
11. Ông Nguyễn Văn Bộ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình thủy (WACOSE)
12. Ông Nguyễn Văn Cầm Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng NN
13. Ông Nguyễn Đăng Cấn Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Kiến trúc Kỹ thuật và Môi trường NDC
14. Ông Lưu Đức Cường Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
15. Ông Phan Văn Đáng Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Kiến trúc và Xây dựng Khánh Hòa
16. Ông Lê Tất Đạt Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công trình hàng hải (CMB)
17. Ông Hoàng Đôn Dũng Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kiểm định Xây dựng Sài Gòn – SCQC
18. Ông Lê Mạnh Dũng Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghệ An toàn Việt Nam (Vietsafe)
19. Ông Lê Trung Dũng Phó Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Vĩnh Phúc
20. Ông Nguyễn Tiến Dũng Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Thái Nguyên
21. Ông Vũ Hoàng Dũng Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Hà Nội (CTEC)
22. Bà Nguyễn Thị Duyên Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam
23. Bà La Thị Hồng Giang Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Cao Bằng
24. Ông Đinh Văn Hà Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng HVD
25. Ông Lê Thanh Hà Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư Phát triển và Xây dựng Việt Nam VINCONS
26. Ông Nguyễn Hoàng Hà Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghệ và Tư vấn CIC
27. Ông Trần Hữu Hà Giám đốc Học viện Cán bộ Quản lý xây dựng và Đô thị
28. Ông Đặng Minh Hải Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Thiết kế GTVT Phía Nam (TEDI SOUTH)
29. Ông Hoàng Văn Hải Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Lạng Sơn
30. Ông Lê Phú Hải Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công ty CP Kiểm định kỹ thuật, An toàn và Tư vấn Xây dựng (INCOSAF)
31. Ông Nguyễn Hồng Hải Phó Viện trưởng Viện  Khoa học Công nghệ Xây dựng  (IBST)
32. Ông Nguyễn Thanh Hải Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam VIWASE
33. Ông Nguyễn Thanh Hải Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Miền Nam
34. Bà Phạm Thị Thu Hằng Phó Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Phát triển Tư vấn và Đào tạo – Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam
35. Ông Lê Công Hạnh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Xây dựng  Công trình vật liệu Xây dựng CCBM
36. Ông Hoàng Xuân Hiệp Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng
37. Ông Nguyễn Chí Hiếu Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn cấp thoát nước và môi trường (WASE)
38. Bà Nguyễn Thị Hòa Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Tư vấn và Đầu tư CCI
39. Ông Tạ Xuân Hòa Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần INNO
40. Ông Trần Văn Hòa Chủ tịch HĐQT Công ty CP CONINCO Công nghệ Xây dựng và Môi trường (CONINCO – C&E)
41. Ông Từ Đức Hòa Phó Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam
42. Ông Nguyễn Hữu Hoàn Uỷ viên HĐQT Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Giao thông công chính Hải Phòng
43. Ông Nguyễn Đức Huân Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Bắc Giang
44. Ông Diệu Quang Hùng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Đăk Lăk
45. Ông Đồng Quốc Hùng Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thiết kế và Tư vấn Xây dựng Công trình hàng không ADCC
46. Ông Nguyễn Chí Hùng Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Dịch vụ Đầu tư INFISCO
47. Ông Nguyễn Chơn Hùng Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2)
48. Ông Phạm Nguyên Hùng Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1)
49. Ông Trần Phương Hùng Phân Viện trưởng Phân viện KHCN Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
50. Ông Đỗ Trung Hưng Phó Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Hà Tây (HWRECC)
51. Ông Hà Quang Huy Giám đốc Công ty Quản lý tài sản Viettel
52. Ông Hoàng Ứng Huyền Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam
53. Ông Đỗ Quốc Huynh Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP TEXO Tư vấn và Đầu tư
54. Ông Cao Minh Khang Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Thiết kế Công trình xây dựng Hải Phòng, Phó CT Hội Xây dựng Hải Phòng
55. Ông Nguyễn Tự Khánh Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Kiến Trúc và Xây dựng TP Hồ Chí Minh (ACCCo)
56. Ông Nguyễn Ngọc Lâm Tổng Giám đốc TCT Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP (HEC)
57. Ông Nguyễn Duy Lịch Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Quy hoạch và Thiết kế Xây dựng Hải Dương
58. Ông Phạm Xuân Loát Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Ninh Bình
59. Ông Nguyễn Thành Long Giám đốc Công ty TNHH VinaQS
60. Ông Nguyễn Cao Luận Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Kiến trúc Nhà Việt
61. Ông Nguyễn Công Luận Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Vĩnh Long
62. Ông Nguyễn Thành Lương Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Sơn La
63. Ông Hà Minh Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Công nghệ Thiết bị và Kiểm định Xây dựng CONINCO
64. Ông Trần Đức Minh Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Tư vấn và Xây dựng 307
65. Ông Bùi Duy Nghĩa Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát triển Công trình Du lịch DETOURPRO
66. Ông Nguyễn Tấn Phát Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng Long An
67. Ông Vũ Hồng Phong Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thừa Thiên Huế
68. Ông Đỗ Quang Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Tư vấn Kiến trúc & XD Thái Nguyên
69. Ông Hoàng Ngọc Quỳ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư Phát triển và Xây dựng Việt Nam VINCONS
70. Ông Bùi Hữu  Quỳnh Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi 2
71. Ông Hoàng Hải Sơn Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học
72. Ông Lê Việt Sơn Giám đốc Công ty CP Thiết kế Xây dựng Hà Nội HDC
73. Ông Nguyễn Lập Sơn Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Thiết kế và Tư vấn Xây dựng Hà Nội (HADECON)
74. Ông Nguyễn Trường Sơn Viện trưởng Viện Thiết kế – Bộ Quốc phòng
75. Ông Phạm Hữu Sơn Tổng Giám đốc Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải – CTCP (TEDI)
76. Ông Thái Tuấn Tài Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (PECC3)
77. Ông Trần Trương Nhật Tân Giám đốc Công và ty TNHH Kiểm định và Tư vấn Đầu tư Xây dựng Miền Tây
78. Ông Quang Minh Tấn Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Kiểm định xây dựng An Giang
79. Ông Nguyễn Đoàn Thăng Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Bóng đèn – Phích nước Rạng Đông
80. Ông Nguyễn Tất Thắng Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Giao thông Đức Lai – Khánh Hòa
81. Ông Phạm Quốc Thắng Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng CCDC
82. Ông Phạm Minh Thanh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Quy hoạch và Thiết kế Xây dựng Nghệ An – NACICO
83. Ông Nguyễn Hữu Thành Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng CWS
84. Ông Nguyễn Đức Thoan Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Lạng Sơn (LASCO)
85. Ông Nguyễn Trọng Thoáng Tổng Giám đốc Công ty CP Khảo sát  và Xây dựng USCO
86. Ông Đặng Xuân Thủy Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Đường sắt (RCIC)
87. Ông Nguyễn Dư Tiến Phó Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam
88. Ông Dương Đức Toàn Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Xây dựng Petrolimex
89. Ông Trần Đức Toàn Tổng Giám đốc Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP (VNCC)
90. Ông Nguyễn Trường Trung Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công trình 625
91. Ông Trần Anh Tuấn Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Gia Lai
92. Ông Đỗ Thanh Tùng Viện trưởng Viện Kiến Trúc Quốc Gia
93. Ông Võ Thanh Tùng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Kon Tum
94. Ông Trần Ngọc Vinh Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Bến Tre
95. Ông Lưu Ngọc Vĩnh Tổng Giám đốc Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất CECO
96. Ông Bùi Văn Vường Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Xây dựng Trung Sơn

 

4. BAN KIỂM TRA

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH

HIỆP HỘI

CHỨC DANH

TẠI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1 Ông Bùi Duy Nghĩa Trưởng Ban kiểm tra Hiệp hội Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát triển Công trình Du lịch
2 Ông Vũ Hoàng Dũng Ủy viên Ban kiểm tra Hiệp hội Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Hà Nội
 

3

Ông Đặng Xuân Thủy Ủy viên Ban kiểm tra Hiệp hội Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Đường sắt (RCIC)