Thông báo tham dự giải thưởng FIDIC PROJECT AWARD 2021