Thông báo hoãn khóa tập huấn Mẫu Hợp đồng FIDIC tháng 6 năm 2021