Mẫu đăng ký sát hạch cấp CCHN kiến trúc

Thông báo sát hạch cấp CCHN kiến trúc ngày 17-7-2021