Thông báo thay đổi thời hạn nộp sản phẩm tham dự giải thưởng VECAS AWARD 2021.