Thư mời tham dự Hội nghị trực tuyến phổ biến NĐ 15-2021 và 06-2021 Ngày 30-7-2021

Mẫu-đăng-ký-tham-dự Tập huấn Zoom Nghị định 15 06http://vecas.org.vn/vi/thu-moi-tham-du-hoi-nghi-truc-tuyen-pho-bien-quy-dinh-chi-tiet-ve-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-tai-nghi-dinh-so-15-2021-nd-cp-quy-dinh-ve-phan-cap-cong-trinh-xay-dung-va-quan-ly-chat-luong-thi-con/thu-moi-tham-du-hoi-nghi-truc-tuyen-