Văn bản pháp quy
280 câu hỏi sát hạch cấp CCHN kiến trúc download van ban phap quy
Quyết định 495/QĐ-BXD ngày 05/5/2021 về việc công nhận Tổ chức xã hội – nghề nghiệp về hành nghề kiến trúc đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc. download van ban phap quy
Quyết định số 1140/QĐ-BXD ngày 02/11/2017 về việc Công nhận Tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng download van ban phap quy
download van ban phap quy
Quyết định 78/QĐ-BXD về việc công nhận Tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng download van ban phap quy