1. Thông báo Tổ chức Giải thưởng Chất lượng thiết kế công trình xây dựng năm 2021 “VECAS AWARD 2021”
  2. Quyết định Ban hành Quy định về Giải thưởng Chất lượng thiết kế công trình xây dựng năm 2021 “VECAS AWARD 2021”
  3. Quy định về Giải thưởng Chất lượng thiết kế công trình xây dựng 2021 “VECAS AWARD 2021” (Ban hành kèm theo QĐ 44/2021/QĐ-VECAS ngày 10.11.2021 của Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam)