Chiều ngày 02 tháng 8 năm 2022, Chủ tịch Hiệp hội Nguyễn Thị Duyên tham dự họp Hội đồng thẩm định Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi) do Bộ Tư pháp tổ chức, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

Tại phiên họp, đại diện Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt nam, Chủ tịch Nguyễn Thị Duyên cho rằng Dự thảo  đã cơ bản đáp ứng mục tiêu, quan điểm của việc sửa đổi Luật Đấu thầu được xác định trong hồ sơ trình thẩm định.  Tuy nhiên, trong Dự thảo còn một số nội dung cần được rà soát, làm rõ hơn như áp dụng Luật Đấu thầu, điều ước quốc tế, thỏa thuận giữa Việt Nam và nhà tài trợ; phạm vi đấu thầu quốc tế đối với các gói thầu dịch vụ tư vấn; bổ sung quy định về ngôn ngữ tiếng Việt khi đấu thầu quốc tế; tính thống nhất về một số nội dung cụ thể quy định hợp đồng xây dựng với Luật Xây dựng; cơ chế giải quyết kiến nghị trong đấu thầu…

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã đánh giá Dự thảo đã làm rõ được sự cần thiết ban hành, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo sửa đổi Luật, bảo đảm được tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật, sự phù hợp với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên… Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi) liên quan đến nhiều lĩnh vực nên cơ quan chủ trì soạn thảo cần tiếp tục rà soát để tránh mâu thuẫn, tránh không thống nhất đối với các luật hiện hành và cả các luật đang trong quá trình xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung hiện nay.

Theo kế hoạch, Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi) sẽ trình Chính phủ cho ý kiến trong tháng 8 năm 2022.

Ảnh nguồn: Trung tâm thông tin – Bộ Tư Pháp