Ngày 16/3/2024 tại Hà Nội, khóa học 02 ngày về Hợp đồng FIDIC “Tổng quan và nguyên tắc áp dụng hiệu quả; Những Điều khoản điển hình theo Quyển Đỏ, Quyển Vàng FIDIC 2017 “do Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam tổ chức đã hoàn thành.

Khóa học tập trung giới thiệu tổng quan về quá trình phát triển, cấu trúc, đặc trưng chính các mẫu hợp đồng FIDIC, nguyên tắc áp dụng hiệu quả và trọng tâm là các Điều khoản trong Điều kiện Chung của Điều kiện Hợp đồng Xây dựng (Quyển Đỏ 2017) và Điều kiện Hợp đồng cho Thiết bị, Thiết kế – Xây dựng (Quyển Vàng 2017), cơ chế ngăn ngừa/phân xử tranh chấp, hướng dẫn của FIDIC khi soạn thảo Điều kiện Riêng …Trong khóa học, các nội dung về hợp đồng EPC, quản lý chất lượng công trình, giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng…theo quy định của pháp luật Việt Nam luôn được Giảng viên lưu ý những khác biệt với hợp đồng FIDIC, cần xem xét khi áp dụng cho phù hợp. Sửa đổi mới nhất của FIDIC năm 2022 cho bộ Hợp đồng tiêu chuẩn 2017 đã được cập nhật kịp thời tới các học viên.

Tại khóa học, Case Study điển hình về cơ chế DAB và quản lý đa hợp đồng (Quyển Đỏ, Quyển Vàng) theo phiên bản 1999 trong cùng dự án đã giúp các học viên hiểu rõ thêm về cơ chế này theo FIDIC.

Cuối khóa học, các học viên tham dự nhận chứng nhận hoàn thành khóa học bằng tiếng Việt – Anh do Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam cấp.