Ngày 29 tháng 12 năm 2022 tại trự sở Bộ Xây dựng, Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu, phân tích các nội dung chủ yếu về điều kiện chung và riêng hợp đồng chìa khoá trao tay trong đầu tư xây dựng ở Việt Nam” do Chủ tịch Hội đồng – Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường Vũ Ngọc Anh chủ trì.

Sau khi nghe đại diện nhóm chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN, các ý kiến phản biện và thảo luận của các thành viên, Hội đồng đã thống nhất đánh giá Nhiệm vụ được thực hiện nghiêm túc đáp ứng đầy đủ các sản phẩm, nội dung theo đề chương chi tiết và tiến độ trong hợp đồng ký với Bộ Xây dựng; báo cáo tổng kết đã nêu và phân tích đầy đủ về hệ thống văn bản quy định về hợp đồng chìa khoá trao tay trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam; thực tế áp dụng mẫu hợp đồng quốc tế như của FIDIC tại Việt Nam và quy định của các tổ chức tài chính quốc tế như WB hướng dẫn trong hồ sơ mua sắm đối với loại hợp đồng chìa khoá trao tay. Báo cáo đã phân tích được các điều khoản trong điều kiện chung, hướng dẫn soạn thảo điều kiện riêng của mẫu “Điều kiện hợp đồng cho Dự án EPC/Chìa khóa trao tay – Quyển sách Bạc” xuất bản lần thứ Hai 2017 của FIDIC, các đề xuất áp dụng tại nước ta. Kết quả thực hiện của nhiệm vụ là cơ sở để cơ quan nhà nước tham khảo trong quá trình hoàn thiện các quy định, mẫu hợp đồng chìa khóa trao tay ở Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng. Hội đồng cũng lưu ý nhóm nghiên cứu cần hoàn thiện thêm một số nội dung cho báo cáo và sản phẩm nhiệm vụ.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN, Mã số RD02-21 do Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam chủ trì thực hiện được Hội đồng đánh giá loại khá.